Gespecialiseerd in material handling van LINDE en TOYOTA

Clausule met verwijzing Leveranciers

Artikel 1

KHB hanteert hoge normen en standaarden en streeft naar optimale kwaliteitsvolle en reglementaire dienstverlening naar haar Wederpartij(en).
Zo ook in de conformering met de GDPR wetgeving waarover KHB pro-actief en grondig in dialoog gaat met haar Leveranciers voor een duidelijke bewustwording en taakverdeling.
De Leverancier engageert spontaan en stipt gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op eerste verzoek van KHB, alle nuttige en noodzakelijke informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde KHB.

Artikel 2

KHB behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, het uitvoeren van de overeenkomst met de Leverancier of om op verzoek van de Leverancier – voor de sluiting van de overeenkomst- maatregelen te nemen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Artikel 3

De Leverancier dient KHB binnen de 72u schriftelijk te verwittigen van elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens zodat aan KHB hieraan tijdig gevolg kan geven. Deze meldingen dienen te gebeuren:

  • Per e-mail : matthias@khb.be
  • Per telefoon:013350909
  • Per fax: 013350908
  • Per post : Kempens Heftruck Bedrijf tav privacy, Industrieterrein II 2025, 3290 DIEST

Voor meer informatie verwijst KHB naar de Privacy Policy beschikbaar op haar website.

Artikel 4

Indien de Leverancier eveneens persoonsgegevens verwerkt, is de hij in het algemeen zelf en exclusief verantwoordelijk voor de wettigheid van de door hem uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst met KHB.

Maar concreet verklaart en waarborgt de Leverancier o.a. dat wanneer hij aan KHB persoonsgegevens bezorgt voor verwerking:

  • De Leverancier de relevante betrokken afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheid dat KHB (of een categorie waartoe deze laatste behoort) persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van de Leverancier en in overeenstemming met de instructies van de Leverancier;
  • De Leverancier bij het verzamelen en verschaffen van dergelijke persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft nageleefd.
  • De Leverancier uitdrukkelijke – en gedurende de gehele duur onherroepelijke – toestemming heeft bekomen van de betrokkenen voor de verwerking door KHB van deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn.

De Leverancier zal alle redelijke maatregelen treffen om de persoonsgegevens up to date te houden teneinde te verzekeren dat de gegevens van de betrokkenen niet onvolledig of foutief zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze verzameld worden.

Met betrekking tot componenten die de Leverancier voorziet of controleert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, werkstations van waaruit men verbinding maakt met de diensten van KHB, gebruikte mechanismen voor gegevensoverdracht en aan personeel van de Leverancier verstrekte bevoegdheden, zal de Leverancier de vereiste technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming implementeren en handhaven en streven naar best practice.

In elk geval is de maximale totale aansprakelijkheid van KHB voor directe schade beperkt tot de jaarlijkse waarde van de overeenkomst met de Leverancier.