Spezialisiert auf den Verkauf von LINDE- und TOYOTA-Gabelstaplern

General sales-agreement

ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kempens Heftruckbedrijf, hierna te noemen KHB, gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten.

KHB: betreft Kempens Heftruck Bedrijf en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voorzover KHB die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Ook in dat geval blijven deze algemene voorwaarden van KHB op aanvullende wijze gelden.

1.2 Wanneer KHB als agent voor rekening van een fabrikant of invoerder optreedt, dan wordt deze laatste als KHB beschouwd en zullen hun algemene voorwaarden op de koop toepasselijk zijn.

1.3 KHB, houdt zich het recht voor het materiaal te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door de constructeurs zouden aangebracht zijn.

1.4 De aanduidingen vermeld op foto’s, illustraties, tekeningen, brochures, enz… betreffende vermogen, gewicht en afmetingen worden enkel ter inlichting verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.

1.5 Studies en documenten die aan Wederpartij worden bezorgd blijven de volledige eigendom van KHB en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toelating niet meegedeeld noch uitgevoerd worden.

1.6 Van zodra enige uitvoering wordt verleend of toegestaan aan de opdracht, verbinden deze voorwaarden exclusief de partijen. Wederpartij erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, ze begrepen te hebben en te aanvaarden.

AFSLUITEN VAN DE KOOP EN OFFERTES

2.1 De offertes van KHB zijn steeds vrijblijvend en behoudens verkoop. De bestellingen en de bijzondere voorwaarden afgesloten met de vertegenwoordigers van KHB binden KHB slechts na voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de daartoe bevoegde directie.

Alle door KHB uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan Wederpartij tot het doen van een aanbod en zijn, tenzij anders vermeld in de offerte, als zodanig geldig tot zestig (60) dagen na dagtekening van de aanbieding en/of offerte.

2.2 In geval van financiering wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die financiering verkregen wordt binnen een maximum termijn die bij de bestelling bepaald wordt.

In de herstellingsbestekken, waarvan de kosten ten laste vallen van Wederpartij, wordt rekening gehouden met de prijzen in voege op het ogenblik van de opstelling van het bestek.

2.3 KHB houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering van de werken van toepassing zijn. Indien bepaalde onderdelen tijdens het werk vervangen moeten worden, dan zullen de kosten daarvan aan Wederpartij gefactureerd worden tegen de prijzen in voege op het ogenblik van de uitvoering van de werken.

DUUR

3.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van producten, verstrekken van diensten en/of verrichten van werkzaamheden zijdens KHB, wordt zij aangegaan voor de tussen partijen overeenkgekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één (1) jaar geldt.

3.2 Tenzij één van de partijen de in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomst tegen het einde van de contractperiode opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, wordt die overeenkomst stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijke duur, doch ten hoogste voor de duur van één (1) jaar.

3.3 Opzegging in de zin van dit artikel zal uitsluitend geschieden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

LEVERING, TERMIJNEN VAN LEVERING EN OVERGANG VAN RISICO

4.1 De goederen van KHB worden geacht geleverd te zijn in haar werkplaatsen vóór  verzending. Wanneer Wederpartij de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf een bericht van terbeschikkingstelling in ontvangst genomen heeft, zal hij de kosten voor het opslaan ervan moeten dragen.

4.2 De door KHB opgegeven leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven en is niet strikt van toepassing. Deze termijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, enz…

In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van de wil van KHB, zullen haar verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege Wederpartij.

Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Voor herstellingen loopt de termijn slechts na het akkoord van Wederpartij met een bestek van KHB en voor zover het materiaal in de werkplaatsen van KHB gedeponeerd wordt.

4.3 Het risico van het geleverde gaat steeds op Wederpartij over op het moment van levering als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

4.4 Bovendien is KHB van alle verplichtingen op het stuk van termijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door Wederpartij niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht.

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien Wederpartij het materiaal op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na een aangetekende ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een nieuwe termijn van tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen, zullen wij de keuze hebben, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade die voor ons voortvloeit uit het laattijdig in ontvangst nemen door Wederpartij, hetzij ervan uitgaan dat de verkoop van rechtswege als ontbonden wordt beschouwd.

5.2 Wederpartij is, onverminderd hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel, van rechtswege in gebreke indien zij:

 • enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt;
 • zich bevindt in een toestand van kennelijk onvermogen, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of verkrijgt, de bedrijfsvoering in, dan wel zeggenschap over haar onderneming overdraagt, haar rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt
 • overlijdt of onder curatele is gesteld
 • de Europese Unie metterwoon heeft verlaten

5.3. Im Falle der Bestimmungen des vorstehenden Absatzes dieses Artikels hat KHB das Recht, den Vertrag ohne Mahnung und ohne gerichtliche Intervention einseitig, vollständig oder teilweise aufzulösen, ohne dass KHB zu Schadenersatz verpflichtet ist.

Die Kündigung des Vertrages im Sinne dieses Artikels erfolgt durch Einschreiben mit Rückschein.

5.4 Im Falle der Auflösung des Verkaufs aufgrund eines Verschuldens des Vertragspartners hat KHB das Recht, eine pauschale Entschädigung in Höhe von 20% des vereinbarten Preises ohne Steuern, mindestens jedoch 250,00 Euro, zu verlangen.

PREIS

6.1 Sofern nichts anderes bestimmt ist, gelten alle Preise in den Lagern von KHB, wobei die Steuern der Gegenpartei in Rechnung gestellt werden.

6.2 Alle von der KHB angegebenen Preise, Tarife und Beträge verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und / oder sonstiger staatlicher Abgaben sowie ausschließlich Transport- und / oder Versandkosten, Montage und Anweisungen, sofern nichts anderes schriftlich zwischen den Parteien vereinbart wurde.

Die von KHB angegebenen Preise sind gesetzlich und ohne vorherige Ankündigung Marktschwankungen unterworfen und werden unter Berücksichtigung der von ihren Lieferanten festgesetzten Preise, die am Tag der Bereitstellung der Gegenpartei gelten, endgültig festgelegt.

6.3 Das Material ist nicht durch KHB versichert, es sei denn, die Gegenpartei hat dies ausdrücklich und auf ihre Kosten verlangt. Bei Ratenzahlung sind die vereinbarten Anzahlungen zu den vereinbarten Fälligkeiten fällig, ohne dass die Gegenpartei einen Lieferverzug geltend machen kann.

ANNAHME

7.1 Die Vereinbarung, gleichgültig wie der Name lautet, wird erst nach schriftlicher Annahme der Angebote und Angebote von KHB durch die Gegenpartei getroffen.

Die Unterzeichnung der Vertragspartei oder ihres Personals im offiziellen Bericht bedeutet auch deren Annahme.

Indien de processen verbaal worden ondertekend door twee (2) of meer Wederpartijen zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

7.2 Im Falle eines Vorbehalts oder einer Weigerung, diesen offiziellen Bericht zu unterzeichnen, gilt das Material als angenommen, sofern die Gegenpartei nicht innerhalb von 48 Stunden die Gründe dafür mit entsprechenden Nachweisen offenbart.

7.3 In allen Fällen, um zulässig zu sein, muss jede Beschwerde innerhalb von 8 Tagen nach Zustellung an KHB schriftlich und per Einschreiben gemeldet werden.

7.4 Im Falle einer Stornierung der Abtretung ist die Gegenpartei verpflichtet, eine feste Entschädigung von 30% auf den Vertragspreis zu zahlen, um den Wert dessen zu erhöhen, was zum Zeitpunkt der Stornierung bereits erfolgt war und / oder den Lieferanten von KHB und den Lieferanten geschuldet ist. Kosten, die KHB entstanden sind.

TRANSPORT

8.1 Der Transport und im Allgemeinen alle Bearbeitungs- und Zustellvorgänge gehen zu Lasten des Vertragspartners und erfolgen auf seine Kosten, Gefahr und Gefahr.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen.

MONTAGE

9.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, wird die Montage von KHB auf Kosten des Vertragspartners an dem von ihm bestimmten Ort durchgeführt. Zu diesem Zweck stellt die Gegenpartei KHB das erforderliche Material und Personal kostenlos zur Verfügung, ohne dass dies von KHB übernommen wird.

9.2 Die Gegenpartei muss sicherstellen, dass KHB den Ort erreichen kann, an dem die Waren auf einer gut befestigten öffentlichen Straße geliefert oder geliefert werden müssen. Darüber hinaus hat die Gegenpartei auf eigene Kosten und Gefahr sicherzustellen, dass eine angemessene Stromversorgung vorhanden ist, die auf die Installation und Demontage ausgerichtet ist.

GARANTIE

10.1 KHB garantiert das neu gekaufte Material gegen einen Arbeitsfehler für die Dauer von maximal 12 Monaten oder maximal 1000 Arbeitsstunden, gerechnet ab Lieferung, sofern nichts anderes vereinbart ist. Diese Garantie erlischt automatisch, wenn der erste dieser Grenzwerte erreicht wird.

KHB formuliert eine Reservierung bezüglich der elektronischen Stundenmessung. KHB verlässt sich in gutem Glauben auf die Angaben des Herstellers. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es bei bestimmten gebrauchten Teilen zu Inkonsistenzen kommen kann.

10.2 Die andere Partei, die sich auf die Garantie beruft, muss die KHB bei Bestrafung der Einziehung unverzüglich schriftlich und detailliert darüber informieren und die als fehlerhaft erachteten Teile auf ihre Kosten zur Untersuchung zurücksenden.

Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind Gegenstände, Schäden, Unfälle usw. aufgrund von übermäßiger oder anormaler Verwendung, mangelnder Pflege, unzureichender Wartung, Vergessenheit oder Unerfahrenheit derjenigen, die das Material verwenden.

Die Garantie gilt nur, wenn die Gegenpartei ihren Verpflichtungen gegenüber KHB nachgekommen ist. Dies bedeutet, dass die Gegenpartei alle Zahlungen geleistet und die erforderlichen Versicherungspolicen abgeschlossen hat.

10.3 Die Haftung von KHB ist durch ausdrückliche Vereinbarung streng begrenzt auf die Reparatur oder den kostenlosen Austausch von als Mängel erkannten Teilen in unseren Werkstätten, unter Ausschluss aller anderen Schäden, gleich aus welchem ​​Grund. Die ersetzten Teile bleiben Eigentum von KHB.

10.4 Das Eingreifen von KHB im Rahmen der Garantie bewirkt keine Verlängerung der Garantie. Die Garantie erlischt rechtlich bei Übergabe oder Übergabe der Ausrüstung. Gleiches gilt, wenn die gelieferte Ausrüstung nicht zu einem vereinbarten Termin bezahlt wird.

10.5 Für Teile, die außerhalb der Herstellerfabriken behandelt wurden, gilt ausschließlich die Herstellergarantie dieser Teile, mit Ausnahme der Garantie, die Gegenstand dieses Artikels ist.

10.6 Die Gegenpartei hat keinen Anspruch auf Gewährleistung, wenn Mängel und / oder Fehler ganz oder teilweise auf unsachgemäße, nachlässige oder unsachgemäße Verwendung oder externe Ursachen wie Blitzschlag oder Brand zurückzuführen sind oder wenn die Gegenpartei die gelieferte Ware ohne vorherige Zustimmung von KHB ändert gilt für Waren oder Materialien.

10.7 Die Gegenpartei erklärt bei der Bestellung, dass sie ausreichende Informationen und Einsicht in Art, Umfang und Dauer der in diesem Artikel genannten Garantie erhalten hat. KHB ist jederzeit bereit, dies auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen.

ZAHLUNG

11.1 Die Gegenpartei bezahlt jede von KHB übersandte Rechnung innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen nach Rechnungsdatum in Euro und ohne jeden Abzug oder Abzug.

Bei KHB-Arbeiten ist ein Vorschuss von 50% mit der Bestellung und der Restbetrag bei Kündigung fällig. Die Vorschüsse werden in bar bezahlt.

Die Rechnungen sind am Sitz von KHB ohne Abzug zahlbar, bar in Absprache, sofern in der Rechnung nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Alle anderen Vergleiche, einschließlich der Annahme von Wechseln, führen nicht zu einer Erneuerung der Schuld.

11.2 Die Gegenpartei ist mit der Rechnung einverstanden, wenn sie nicht innerhalb von fünf (5) Werktagen Beschwerden / Einwände schriftlich und per Einschreiben schriftlich anzeigt.

11.3 KHB ist berechtigt, wenn die Gegenpartei mit der Erfüllung einer Zahlungspflicht aus einer oder mehreren Vereinbarungen in Verzug ist, die Ausführung der Vereinbarung (en) auszusetzen, auch wenn dadurch Raten – einschließlich Lieferzeiten – überschrieben werden Die KHB ist verpflichtet, der Gegenpartei eine Entschädigung zu zahlen.

11.4 Bei verspäteter Zahlung am Fälligkeitstag wird der gesetzlich geschuldete Betrag ohne vorherige Ankündigung oder Inverzugsetzung um den Verzugszins in Höhe des üblichen Zinssatzes von 10% erhöht (mindestens Der Gesamtbetrag des Restbetrags ist sofort fällig und zahlbar.

Bei Ausbleiben der Zahlung innerhalb von 15 Tagen nach Absendung eines eingeschriebenen Mahnschreibens wird eine Entschädigung in Höhe von 10% des ausstehenden Restbetrags in Höhe von mindestens 250,00 EUR als pauschale und nicht reduzierbare Schadensklausel fällig.

KHB ist außerdem berechtigt, eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 15,00 € pro Korrespondenz (Mahnung, Rechnungsauszug usw.) zu erheben, die als Antwort auf eine nicht rechtzeitig bezahlte Rechnung gesendet werden muss.

11. Um die Zahlung der von der Gegenpartei gegenüber KHB geschuldeten Beträge zu Kapital, Zinsen und Kosten zu garantieren, verpflichtet sich die Gegenpartei zugunsten von KHB:

 • Alle ihre aktuellen und zukünftigen Ansprüche beziehen sich auf KHB.
 • Als Schuldner der Forderung (en) erkennt KHB ausdrücklich an, von der Verpfändung Kenntnis zu haben.
 • Sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche gegen Dritte, gleich aus welchem ​​Grund.

Darunter fallen beispielsweise Forderungen gegen die Gegenpartei aus Handelsverträgen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Gegenpartei, Leistungen gegen die Gegenpartei aus Einnahmen aus Touring oder unbewegliches Vermögen, Forderungen gegen die Gegenpartei aus Pensionen, Forderungen aus der Geschäfts- und Geschäftstätigkeit der Gegenpartei Ansprüche des Vertragspartners gegen Banken oder andere Finanzinstitute, Ansprüche des Vertragspartners aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung, Versicherungsansprüche des Vertragspartners, Ansprüche des Vertragspartners gegen die Regierung und andere öffentlich-rechtliche juristische Personen, Ansprüche des Vertragspartners aus sozialer Sicherheit. Die vorgenannte Liste ist beispielhaft und nicht erschöpfend.

Die Verpfändung von Forderungen ermächtigt die Gegenpartei zur Einziehung. Die Gegenpartei kann daher die von ihr zu Gunsten der KHB zugesagten Forderungen nicht mehr zu eigenen Gunsten einlösen.

KHB ist berechtigt, dem Schuldner die verpfändete Forderung (en) seines Kontrahenten über die Verpfändung mitzuteilen und alles zu tun, um diese Verpfändung gegenüber Dritten unzulässig zu machen, und zwar auf Kosten des Kontrahenten gab.

Die Gegenpartei verpflichtet sich, auf erstes Ersuchen von KHB alle Informationen über die Identität des Schuldners der zugesagten Forderung (en) zur Verfügung zu stellen, damit KHB die eingezogenen Forderungen einlösen kann.

KHB kann die aus der verpfändeten Forderung geschuldeten Beträge direkt gegenüber dem Schuldner der verpfändeten Forderung einziehen, ohne dass dieser von ihm in Verzug ist.

EINHALTUNG DES TITELS

12.1 Der Gefahrübergang erfolgt zum Zeitpunkt der Vereinbarung. Der Eigentumsübergang erfolgt jedoch nach vollständiger Bezahlung des vereinbarten Preises, etwaiger Kosten, Zinsen und Schäden.

12.2 Solange keine Zahlung geleistet wurde, ist die Gegenpartei daher nicht berechtigt, die bereits gelieferte Ware zu verpfänden oder im weitesten Sinne als Sicherheit zu verwenden.

Die Gegenpartei gibt KHB die Möglichkeit und die Möglichkeit und ermächtigt KHB, die Orte unwiderruflich und bedingungslos mit oder ohne Einschaltung eines Gerichtsvollziehers zu betreten, an dem sich die mit dem Eigentumsrecht belasteten Waren / Materialien zum Zwecke der Bergung befinden oder deren Ausbruch.

12.3 Wenn die Gegenpartei trotz des in Absatz 2 genannten Verbots die Veräußerung der gelieferten Waren trotzdem fortnimmt, verpflichtet sich die Gegenpartei, alle sich aus dieser Veräußerung ergebenden Ansprüche an die KHB gemäß Artikel 1690 des Gesellschaftsgesetzbuches zu übertragen.

Kommt die Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht nach, so kann KHB den Verkauf 14 Tage nach Absendung einer Inverzugsetzung als von Rechts wegen aufgelöst betrachten und die Rückgabe des Materials auf Kosten der Gegenpartei verlangen.

Letzterer akzeptiert ab und zu, den Schaden von KHB auf einen Betrag von 250 EUR pro Verspätungstag zu bestimmen, unbeschadet der sonstigen Entschädigungen, die möglicherweise entstehen, wenn KHB das Material aufgrund eines Verschuldens der Gegenpartei nicht zurücknehmen kann.

In diesem Fall bleiben alle von der Gegenpartei gezahlten Beträge unbeschadet aller weiteren Entschädigungen und Zinsen als pauschalierter und unwiderruflicher Schadensersatz erhalten, wenn ein Grund besteht und der Nachweis erbracht wird.

12.4 Die Gegenpartei trägt Sorgfalt hinsichtlich der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren.

12.5 Wenn ein Dritter die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Materialien / Waren beschlagnahmt oder Rechte daran geltend machen oder durchsetzen will, ist die Gegenpartei verpflichtet, KHB, der sich das Eigentum an den verkauften Waren durch Einschreiben vorbehalten hat, unverzüglich zu informieren.

12.6 Alle direkt oder indirekt mit der Ausübung des Eigentumsvorbehaltes verbundenen Kosten werden von KHB der Gegenpartei in Rechnung gestellt und von der Gegenpartei fällig.

GDPR

13.1 KHB verwendet hohe Normen und Standards und strebt nach einem optimalen Qualitäts- und Regulierungsservice für seine Vertragspartner.

Dies gilt auch für die Einhaltung der GDPR-Gesetzgebung, bei der KHB proaktiv und gründlich mit ihren Vertragspartnern in einen Dialog tritt, um eine klare Wahrnehmung und Aufgabenteilung zu erreichen.

Die Gegenpartei spontan und pünktlich während der gesamten Dauer des Auftrages, gegebenenfalls auf erstes Anfordern von KHB, alle nützlichen und notwendigen Informationen an den Controller.

13.2 Die Gegenpartei erteilt der KHB die ausdrückliche Erlaubnis – und für die gesamte Dauer unwiderruflich – zur Verarbeitung dieser Informationen und gegebenenfalls der personenbezogenen Daten und der besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten, die hierin für einen oder mehrere der im Betreff beschriebenen spezifischen Zwecke enthalten sind die nachfolgend beschriebenen Leistungen und Pflichten von KHB:

Aufgabe von KHB und das Thema des Dienstes:

 • Verkauf von Elektrogeräten einschließlich Installationsgeräten
 • Verkauf von Maschinen und Geräten
 • Verkauf von Maschinen für Bergbau, Bauwesen und Tiefbau

13.3 KHB behält sich außerdem das Recht vor, diese Informationen im Hinblick auf ihre berechtigten Interessen oder die Interessen Dritter zu verarbeiten, die Vereinbarung mit der Gegenpartei umzusetzen oder auf Ersuchen der Gegenpartei abzuschließende Maßnahmen zum Abschluss der Vereinbarung zu treffen. die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, die Ausübung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung oder Informationsfreiheit und / oder die Feststellung, Ausübung oder Begründung eines Rechtsanspruchs.

13.4 Die Gegenpartei hat das Recht, bei KHB einen Antrag auf Einsichtnahme, Berichtigung, Löschung, Übermittlung von Daten oder Aufforderung zum Widerruf ihrer Einwilligung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu stellen..

Für weitere Informationen verweist KHB auf die Datenschutzrichtlinie auf seiner Website: www.khb.be

13.5 Wenn die Gegenpartei auch personenbezogene Daten verarbeitet, ist die Gegenpartei im Allgemeinen selbst und ausschließlich für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich, die sie im Rahmen der Vereinbarung mit KHB vornimmt.

Die Gegenpartei erklärt jedoch ausdrücklich und garantiert, dass KHB, wenn sie personenbezogene Daten zur Verarbeitung zur Verfügung stellt,

 • Die Gegenpartei hat die betroffenen betroffenen Parteien in angemessener Weise über ihre Rechte und Pflichten informiert, insbesondere über die Möglichkeit, dass KHB (oder eine Kategorie, zu der diese Gruppe gehört) personenbezogene Daten für die Gegenpartei und gemäß den Anweisungen der Gegenpartei verarbeitet.
 • Die Gegenpartei hat bei der Erhebung und Bereitstellung solcher personenbezogener Daten die geltenden Datenschutzgesetze eingehalten.

Die Gegenpartei trifft alle angemessenen Maßnahmen, um die personenbezogenen Daten auf dem neuesten Stand zu halten, um sicherzustellen, dass die Daten in Bezug auf die Zwecke, für die sie erhoben werden, nicht unvollständig oder falsch sind.

In Bezug auf Komponenten, die die Gegenpartei bereitstellt oder kontrolliert, einschließlich Arbeitsstationen, von denen aus eine Verbindung zu den Diensten von KHB hergestellt wird, Datenübertragungsmechanismen und Befugnisse, die dem Personal der Gegenpartei gewährt werden, stellt die Gegenpartei die erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen bereit Umsetzung und Durchsetzung von Datenschutzmaßnahmen und Best Practice.

In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Gegenpartei ist die maximale Gesamthaftung von KHB für direkte Schäden in jedem Fall auf den jährlichen Wert der Vereinbarung mit der Gegenpartei begrenzt.

ERLÄUTERUNG

14.1 Wenn eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrags oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig oder nicht mehr gültig sind, bleiben der Rest des Vertrags und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Kraft. Die nicht oder nicht mehr gültigen Bestimmungen werden durch Bestimmungen ersetzt, die dem Umfang der zu ersetzenden Bestimmungen möglichst nahe kommen.

GERECHTIGUNG UND ANWENDBARES RECHT

15.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle Angebote, Angebote und Vereinbarungen, auf die sie Anwendung finden, unterliegen belgischem Recht.

15.2 Für alle Streitigkeiten ist ausschließlich das Handelsgericht in Leuven oder das Friedensgericht in Aarschot zuständig.

15.3. KHB hat das Recht, die Rückerstattung aller Kosten zu verlangen, die KHB für die Rückforderung der ausstehenden Rechnung entstehen, wie Anwaltskosten, Verwaltungskosten und Kosten bekannter Sendungen

Die Liste der Inkassokosten ist beispielhaft und nicht erschöpfend.

15.4 Die Parteien vereinbaren, zu diesem Zweck stets den Basissatz der aktualisierten Beträge der Verwaltungszulage zu verwenden, einschließlich der Behandlung von Einwänden.

15.5 Bei Meinungsverschiedenheiten über einen technischen Aspekt akzeptieren die Parteien unter Androhung der Unzulässigkeit die Ernennung eines unabhängigen Sachverständigen als Mini-Schiedsgericht, das einen Streitbericht sowie den Schaden und / oder die Haftung erstellt.

15.6 Das Gutachten des Sachverständigen verpflichtet die Parteien dazu, dass sich jede Partei das Recht vorbehält, den Gerichtshof später zu ergreifen. Die Parteien vereinbaren, dass in der Vorverhandlung ein vorläufiges Urteil in Übereinstimmung mit dem einvernehmlichen Gutachten gefällt wird, wobei die Partei, die von dem gütlich einvernehmlichen Gutachten abweichen möchte, auch für die Bereitstellung des rechtlichen Experten verantwortlich sein muss.)

 

Une traduction en français de nos conditions générales peut être consulté à nos bureaux et sera aussi envoyée sans frais à nos clients sur simple demande. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient non conçues et non acceptées.