Specialized in the sale of forklifts of LINDE and TOYOTA

General sales-agreements

ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kempens Heftruckbedrijf, hierna te noemen KHB, gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten.

KHB: betreft Kempens Heftruck Bedrijf en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voorzover KHB die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Ook in dat geval blijven deze algemene voorwaarden van KHB op aanvullende wijze gelden.

1.2 Wanneer KHB als agent voor rekening van een fabrikant of invoerder optreedt, dan wordt deze laatste als KHB beschouwd en zullen hun algemene voorwaarden op de koop toepasselijk zijn.

1.3 KHB, houdt zich het recht voor het materiaal te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door de constructeurs zouden aangebracht zijn.

1.4 De aanduidingen vermeld op foto’s, illustraties, tekeningen, brochures, enz… betreffende vermogen, gewicht en afmetingen worden enkel ter inlichting verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.

1.5 Studies en documenten die aan Wederpartij worden bezorgd blijven de volledige eigendom van KHB en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toelating niet meegedeeld noch uitgevoerd worden.

1.6 Van zodra enige uitvoering wordt verleend of toegestaan aan de opdracht, verbinden deze voorwaarden exclusief de partijen. Wederpartij erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, ze begrepen te hebben en te aanvaarden.

AFSLUITEN VAN DE KOOP EN OFFERTES

2.1 De offertes van KHB zijn steeds vrijblijvend en behoudens verkoop. De bestellingen en de bijzondere voorwaarden afgesloten met de vertegenwoordigers van KHB binden KHB slechts na voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de daartoe bevoegde directie.

Alle door KHB uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan Wederpartij tot het doen van een aanbod en zijn, tenzij anders vermeld in de offerte, als zodanig geldig tot zestig (60) dagen na dagtekening van de aanbieding en/of offerte.

2.2 In geval van financiering wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die financiering verkregen wordt binnen een maximum termijn die bij de bestelling bepaald wordt.

In de herstellingsbestekken, waarvan de kosten ten laste vallen van Wederpartij, wordt rekening gehouden met de prijzen in voege op het ogenblik van de opstelling van het bestek.

2.3 KHB houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering van de werken van toepassing zijn. Indien bepaalde onderdelen tijdens het werk vervangen moeten worden, dan zullen de kosten daarvan aan Wederpartij gefactureerd worden tegen de prijzen in voege op het ogenblik van de uitvoering van de werken.

DUUR

3.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van producten, verstrekken van diensten en/of verrichten van werkzaamheden zijdens KHB, wordt zij aangegaan voor de tussen partijen overeenkgekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één (1) jaar geldt.

3.2 Tenzij één van de partijen de in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomst tegen het einde van de contractperiode opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, wordt die overeenkomst stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijke duur, doch ten hoogste voor de duur van één (1) jaar.

3.3 Opzegging in de zin van dit artikel zal uitsluitend geschieden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

LEVERING, TERMIJNEN VAN LEVERING EN OVERGANG VAN RISICO

4.1 De goederen van KHB worden geacht geleverd te zijn in haar werkplaatsen vóór  verzending. Wanneer Wederpartij de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf een bericht van terbeschikkingstelling in ontvangst genomen heeft, zal hij de kosten voor het opslaan ervan moeten dragen.

4.2 De door KHB opgegeven leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven en is niet strikt van toepassing. Deze termijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, enz…

In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van de wil van KHB, zullen haar verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege Wederpartij.

Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Voor herstellingen loopt de termijn slechts na het akkoord van Wederpartij met een bestek van KHB en voor zover het materiaal in de werkplaatsen van KHB gedeponeerd wordt.

4.3 Het risico van het geleverde gaat steeds op Wederpartij over op het moment van levering als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

4.4 Bovendien is KHB van alle verplichtingen op het stuk van termijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door Wederpartij niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht.

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien Wederpartij het materiaal op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na een aangetekende ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een nieuwe termijn van tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen, zullen wij de keuze hebben, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade die voor ons voortvloeit uit het laattijdig in ontvangst nemen door Wederpartij, hetzij ervan uitgaan dat de verkoop van rechtswege als ontbonden wordt beschouwd.

5.2 Wederpartij is, onverminderd hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel, van rechtswege in gebreke indien zij:

 • enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt;
 • zich bevindt in een toestand van kennelijk onvermogen, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of verkrijgt, de bedrijfsvoering in, dan wel zeggenschap over haar onderneming overdraagt, haar rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt
 • overlijdt of onder curatele is gesteld
 • de Europese Unie metterwoon heeft verlaten

5.3 Ingeval van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel heeft KHB het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KHB tot enige schadevergoeding gehouden is.

Ontbinding van de overeenkomst in de zin van dit artikel geschiedt bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

5.4 Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van Wederpartij, zal KHB het recht een forfaitaire vergoeding te eisen, gelijk aan 20% van de overeengekomen prijs exclusief belasting, met een minimum van 250,00 euro.

PRIJS

6.1 Behoudens andersluidende bepaling gelden alle prijzen in de magazijnen van KHB, belastingen ten laste van Wederpartij.
De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op afhaling van de materialen en/of goederen door Wederpartij aan de magazijnen van KHB, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

6.2 Alle door de KHB genoemde prijzen, tarieven en bedragen zijn exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd alsmede exclusief de kosten van transport en/of verzending, montage en instructie, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

De door KHB opgegeven prijzen zijn overigens van rechtswege en zonder verwittiging onderhevig aan de marktschommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening gehouden met de prijzen die door haar leveranciers vastgesteld worden en die op de dag van de terbeschikkingstelling van Wederpartij van toepassing zijn.

6.3 Het materiaal wordt niet door KHB verzekerd, behoudens uitdrukkelijk verzoek van Wederpartij en op zijn kosten. In geval van gespreide betalingen zijn de overeengekomen voorschotten op de vastgestelde vervaldagen verschuldigd, zonder dat Wederpartij een vertraging in de levering kan inroepen om zich aan zijn verplichtingen te onttrekken.

AANVAARDING

7.1 De overeenkomst, hoe dan ook genaamd, komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door Wederpartij van de offertes en aanbiedingen van KHB.

De handtekening van Wederpartij of van zijn personeelsleden op het proces verbaal van ontvangst betekent eveneens aanvaarding ervan.

Indien de processen verbaal worden ondertekend door twee (2) of meer Wederpartijen zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

7.2 In geval van voorbehoud of van weigering van ondertekening van dit proces verbaal zal het materiaal als aanvaard beschouwd worden, tenzij Wederpartij binnen de 48 uur de redenen daarvoor, met bewijzen ter staving, bekend maakt.

7.3 In alle gevallen moet elke klacht, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 dagen na levering aan KHB schriftelijk en aangetekend worden ter kennis gebracht.

7.4 In geval van annulering van de opdracht is Wederpartij gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de contractprijs, ter verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van KHB en de door KHB gemaakte kosten.

VERVOER

8.1 Het vervoer en, in het algemeen, alle verrichtingen van behandeling en het ter plaatse brengen, vallen ten laste van Wederpartij en gebeuren op zijn kosten, risico’s en gevaar, Wederpartij moet de zendingen bij aankomst nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegenover de vervoerders.

De verpakking wordt tegen kostprijs gefactureerd en niet teruggenomen.

MONTEREN

9.1 Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt het monteren door het toedoen van KHB, op kosten van Wederpartij, op de door hem bepaalde plaats. Daartoe zal Wederpartij KHB gratis het nodige materiaal en personeel ter beschikking stellen, zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van KHB.

9.2 Wederpartij dient er zorg voor te dragen, dat KHB de plek waar de goederen dienen te worden (af)geleverd kan bereiken via een goed verharde, openbare weg. Voorts zal Wederpartij voor eigen rekening en risico dienen te zorgen voor een adequate elektriciteitsvoorziening, afgestemd op de te installeren en de (de)monteren goed.

WAARBORG

10.1 KHB waarborgt het nieuw gekochte materiaal tegen elk gebrek in het werk gedurende de duur van maximum 12 maanden of maximum 1000 werkuren, te rekenen vanaf de levering, tenzij anders werd overeengekomen. Deze waarborg zal automatisch ten einde lopen wanneer de eerste van deze grenzen bereikt is.

KHB formuleert voorbehoud omtrent de elektronische urenstand. KHB baseert zich ter goeder trouw op de informatie meegedeeld door de fabrikant maar de ervaring leert dat er soms tegenstrijdigheden kunnen zijn in geval van welbepaalde tweedehands onderdelen.

10.2 Wederpartij die de waarborg inroept moet, op straf van verval, KHB daarvan onmiddellijk schriftelijk en gedetailleerd in kennis stellen en de defect geachte onderdelen op zijn kosten voor onderzoek terugzenden.

Zijn eveneens uit de waarborg uitgesloten, de stukken, beschadigingen, ongevallen, enz… te wijten aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan zorgen, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van degenen die zich van het materiaal bedienen.

De waarborg geldt slechts indien Wederpartij zich aan al haar verplichtingen jegens KHB heeft voldaan. Dit wil zeggen dat Wederpartij alle betalingen heeft gedaan en de nodige verzekeringen heeft afgesloten.

10.3 De aansprakelijkheid van KHB is bij uitdrukkelijke overeenkomst strikt beperkt tot de herstelling of de kosteloze ruil, in, onze werkplaatsen, van de onderdelen die als defect erkend werden, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen om welke reden ook. De vervangen onderdelen blijven eigendom van KHB.

10.4 De tussenkomst van KHB onder waarborg heeft niet voor gevolg de duur van de waarborg te verlengen. De waarborg zal van rechtswege ophouden in geval van afstand of overdracht van het materieel. Hetzelfde geldt wanneer het geleverde materieel niet op een van de overeengekomen vervaldagen betaald wordt.

10.5 Voor onderdelen die buiten de fabrieken van de constructeur behandeld werden, zal enkel de waarborg van de fabrikant van die onderdelen van toepassing zijn, met uitsluiting van de waarborg die het voorwerp uitmaakt van onderhavig artikel.

10.6 Wederpartij komt geen beroep op enige waarborg toe, indien gebreken en/of fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of van buitenkomende oorzaken zoals bijvoorbeeld blikseminslag of brand of indien Wederpartij zonder voorafgaande toestemming van KHB wijzigingen in de geleverde goederen/materialen aanbrengt of doet aanbrengen.

10.7 Wederpartij verklaart bij de bestelling voldoende informatie en inzage te hebben bekomen in de aard, de omvang en de duur van de in dit artikel bedoelde waarborg. KHB is ten allen tijde bereid op haar verzoek kosteloos dat nogmaals ter hand te stellen.

BETALING

11.1Wederpartij voldoet elke door KHB verzonden factuur binnen tien (10) werkdagen na factuurdatum, in Euro’s en zonder enige inhouding of korting.

Voor werken van KHB is een voorschot van 50% bij de bestelling en het saldo bij de beëindiging ervan verschuldigd. De voorschotten worden contant betaald.

De facturen moeten op de maatschappelijke zetel van KHB betaald worden, netto zonder disconto, contant bij overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de factuur. Alle andere schikkingen, o.m. aanvaarding van wisselbrieven, brengen geen schuldvernieuwing teweeg.

11.2 Wederpartij wordt geacht in te stemmen met de factuur, indien zij eventuele klachten/bezwaren niet binnen vijf (5) werkdagen gedetailleerd schriftelijk en aangetekend meldt.

11.3 KHB is gerechtigd om, indien Wederpartij in gebreke is met nakoming van enige betalingsverplichting uit welke overeenkomst(en) dan ook, de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, ook indien daardoor termijnen – waaronder begrepen levertijden – worden overschreven, zonder dat KHB jegens Wederpartij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.

11.4 Bij laattijdige betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege, zonder noodzaak van voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, vermeerderd worden met de nalatigheidsinteresten gelijk aan de conventionele intrest bepaald op 10% (minstens cfr. de WBH). Het totaalbedrag van het verschuldigde saldo zal onmiddellijk opeisbaar zijn.

Bij ontstentenis van betaling binnen de 15 dagen na het versturen van een aangetekende brief van ingebrekestelling, zal een vergoeding gelijk aan 10 % van het nog verschuldigde saldo met een minimum van 250,00 EUR verschuldigd zijn als forfaitair en onherleidbaar schadebeding.

KHB zal tevens gerechtigd zijn een administratieve kost aan te rekenen van 15,00 € per briefwisseling (aanmaning, rekening uittreksel, …) die dient te worden verzonden ingevolge een niet tijdig betaalde factuur.

11. Tot waarborg van de betaling van de door Wederpartij aan KHB verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft Wederpartij ten gunste van KHB in pand:

 • Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens KHB.
 • Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent KHB uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.
 • Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook.

Bedoeld wordt onder meer vorderingen van Wederpartij uit handelscontracten, vorderingen van Wederpartij uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van Wederpartij uit opbrengsten van toerende of onroerende goederen, vorderingen van Wederpartij uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van Wederpartij, vorderingen van Wederpartij op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van Wederpartij in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van Wederpartij uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van Wederpartij op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van Wederpartij met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.

Het pand op schuldvorderingen maakt Wederpartij inningsonbevoegd. Wederpartij kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van KHB in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.

KHB is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Wederpartij in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van Wederpartij die de schuldvordering(en) in pand gaf.

Wederpartij engageert zich ertoe alle informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen op eerste verzoek van KHB, zodoende dat KHB tot inning van de verpande schuldvordering(en) kan overgaan.

KHB zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtsreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 De overdracht van het risico heeft plaats op het ogenblik van de overeenkomst. De eigendomsoverdracht zal echter gebeuren na volledige betaling van de overeengekomen prijs, eventuele kosten, intresten en schadevergoedingen.

12.2 Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is Wederpartij dan ook niet gerechtigd om de reeds geleverde goederen in pand te geven of ze als zekerheid te gebruiken in de ruimste zin van het woord.

Wederpartij stelt KHB in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt KHB op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden, al dan niet met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, waar de goederen/materialen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden, om tot recuperatie, demontage of uitbreken ervan te kunnen overgaan.

12.3 Indien Wederpartij, in weerwil van het in lid 2 vermelde verbod, toch overgaat tot vervreemding van de geleverde goederen, verbindt Wederpartij zich ertoe om alle schuldvorderingen over te dragen aan KHB die voortspruiten uit deze vervreemding, overeenkomstig artikel 1690 B.W.

Wanneer Wederpartij zijn verplichtingen niet zou nakomen, kan KHB de verkoop als van rechtswege ontbonden beschouwen veertien dagen na de verzending van een ingebrekestelling en de teruggave van het materiaal eisen, op kosten van Wederpartij.

Deze laatste aanvaardt, zowel nu als dan, de schade van KHB op een bedrag van 250,- EUR per dag vertraging te bepalen, onverminderd de andere vergoedingen die zouden kunnen verschuldigd zijn, wanneer KHB door de schuld van Wederpartij het materiaal niet kan terugnemen.

In dit geval zullen alle door de Wederpartij betaalde bedragen verworven blijven als forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding, onverminderd alle verdere schadevergoeding en interesten indien daartoe grond bestaat en mits daarvan bewijs wordt geleverd.

12.4 Wederpartij draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen.

12.5 Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen/goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Wederpartij verplicht om KHB die de eigendom op de verkochte goederen heeft voorbehouden, daarvan onmiddellijk via aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.

12.6 Alle kosten, direct of indirect, die met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door KHB bij Wederpartij in rekening gebracht en zijn door Wederpartij verschuldigd.

GDPR

13.1 KHB hanteert hoge normen en standaarden en streeft naar optimale kwaliteitsvolle en reglementaire dienstverlening naar haar Wederpartij(en).

Zo ook in de conformering met de GDPR wetgeving waarover KHB pro-actief en grondig in dialoog gaat met haar Wederpartij(en) voor een duidelijke bewustwording en taakverdeling.

Wederpartij engageert spontaan en stipt gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op eerste verzoek van KHB, alle nuttige en noodzakelijke informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde KHB.

13.2 Wederpartij geeft de uitdrukkelijke – en gedurende de gehele duur onherroepelijke – toestemming aan KHB om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens  die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken  voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van KHB hierna omschreven:

Taak van KHB en het voorwerp van de dienstverlening:

 • Verkoop van elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
 • Verkoop van machines en werktuigen
 • Verkoop van machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw

13.3 KHB behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, het uitvoeren  van de overeenkomst met Wederpartij of om op verzoek van Wederpartij– voor de sluiting van de overeenkomst- maatregelen te nemen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

13.4 Wederpartij heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan KHB te richten.

Voor meer informatie hierover verwijst KHB naar de Privacy Policy beschikbaar op haar website: www.khb.be

13.5 Indien Wederpartij eveneens persoonsgegevens verwerkt, is Wederpartij in het algemeen zelf en exclusief verantwoordelijk voor de wettigheid van de door hem/haar uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst met KHB.

Maar concreet verklaart en waarborgt Wederpartij o.a. dat wanneer hij aan KHB persoonsgegevens bezorgt voor verwerking:

 • Wederpartij de relevante betrokken afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheid dat KHB (of een categorie waartoe deze laatste behoort) persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van Wederpartij en in overeenstemming met de instructies van Wederpartij;
 • Wederpartij bij het verzamelen en verschaffen van dergelijke persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft nageleefd.

Wederpartij zal alle redelijke maatregelen treffen om de persoonsgegevens up to date te houden teneinde te verzekeren dat de gegevens niet onvolledig of foutief zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze verzameld worden.

Met betrekking tot componenten die Wederpartij voorziet of controleert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, werkstations van waaruit men verbinding maakt met de diensten van KHB, gebruikte mechanismen voor gegevensoverdracht en aan personeel van Wederpartij verstrekte bevoegdheden, zal Wederpartij de vereiste technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming implementeren en handhaven en streven naar best practice.

Bij een verwerking van persoonsgegevens door Wederpartij, is in elk geval de maximale totale aansprakelijkheid van KHB voor directe schade beperkt tot de jaarlijkse waarde van de overeenkomst met Wederpartij.

UITLEG

14.1 Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet of niet langer rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

TOEKENNING VAN RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen/offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht.

15.2 Elk geschil zal uitsluitend onder de bevoegdheid vallen hetzij van de Rechtbank van Koophandel te Leuven hetzij van het Vredegerecht te Aarschot.

15.3. KHB heeft het recht om de terugvordering te vragen van alle kosten die in hoofde van KHB zijn gemaakt ter invordering van de openstaande factuur, zoals daar zijn advocatenkosten, administratiekosten, kosten van gekende zendingen,

De opsomming van de invorderingskosten is exemplatief en niet exhaustief.

15.4 Partijen gaan akkoord om desbetreffend steeds, met inbegrip van behandeling op verzet, het basistarief van de geactualiseerde bedragen van de rechtsplegingsvergoeding te weerhouden.

15.5 In geval van onenigheid omtrent een technisch aspect, aanvaarden partijen op straffe van niet-ontvankelijkheid, de aanstelling van een onafhankelijke expert als mini-arbitrage welke een verslag zal opstellen omtrent het geschilpunt alsook de schade en/of aansprakelijkheid.

15.6 Het verslag van de expert zal partijen binden, met dien verstande dat elke partij zich het recht voorbehoudt om nadien de Rechtbank de vatten. Partijen stemmen ermee in dat op de inleidingszitting een provisioneel vonnis overeenkomstig de minnelijke expertise zal worden uitgesproken waarbij de partij die wenst af te wijken van de minnelijke expertise eveneens dient in te staan voor de provisionering van de gerechtsdeskundige.)

 

Une traduction en français de nos conditions générales peut être consulté à nos bureaux et sera aussi envoyée sans frais à nos clients sur simple demande. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient non conçues et non acceptées.