Verhuurvoorwaarden

1. Algemene Bepalingen

 

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

 

A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van KHB.

B. KHB: Kempisch Heftruck Bedrijf  en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen.

C. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot KHB in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met KHB gesloten Overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.

D. Overeenkomst(en): de tussen KHB en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.

E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van KHB (en/of Wederpartij).

F. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door KHB  aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een Aanbod.

G. Aanbod: de door een Wederpartij aan KHB gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.

H. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door KHB aan de Wederpartij.

I. Huurcontract: de ter bedrijf van KHB afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur.

J. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan KHB verschuldigd is.

K. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.

L. Gebrek(en): een aan KHB toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.

M. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.

 

2. Toepasselijkheid

 

2.1. De huur wordt aangegaan op de hierna vermelde bepalingen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke door KHB aanvaarde afwijkingen. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door KHB wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten

 

2.2 Het feit dat de Wederpartij onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

 

2.3 KHB behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen mits voorafgaande kennisgeving, dit naar eigen goeddunken.

 

2.4. De overeenkomsten afgesloten met de vertegenwoordigers van KHB binden KHB slechts na voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de daartoe bevoegde directie

 

3. Soorten huur

 

 • KHB onderscheidt twee huurregimes, dat van korte termijn en lange termijn.
 • De huur van korte duur betreft een huur van bepaalde duur en een eenmalige periode gaande van een dag, en week, een maand.
 • Een week wordt ondersteld vijf werkdagen te bevatten, een maand vier weken, vier weken zijn 20 werkdagen. Feestdagen worden niet aangerekend.
 • De huur wordt van lange duur indien er sprake is van stilzwijgende verlenging.

 

 

4. Duur van de huur

 

4.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:

A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door KHB aan de Wederpartij wordt overhandigd;

B. indien is bedongen dat KHB de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop KHB het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

 

4.2 Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van KHB of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de Wederpartij ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand anders aanwezig is voor de in ontvangstname.

 

Zoniet is KHB gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de Wederpartij aan te rekenen. De Wederpartij die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst gebonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur heeft opgegeven.

 

4.3 Toezeggingen van KHB i.v.m. de datum van aflevering zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadeloosstelling.

 

4.4 De huur eindigt:

 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:

 

A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij aan KHB is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;

B. indien is bedongen dat KHB het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van et gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 2.6.;

C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door KHB aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.

 

4.5. Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der supra omschreven wijzen.

 

4.6. De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.

 

4.7. De op schrift gestelde afmelding dient per fax, aan de vestiging/ afdeling van KHB waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten:

 • gegevens Wederpartij
 •  
 • omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding)
 • gewenste einddatum
 •  
 • naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie
 • indien van toepassing: vindplaats sleutel
 • meldpunt voor chauffeur van KHB

 

4.8. De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de Wederpartij worden verlengd.

Indien Wederpartij dat wenst zal zij/hij daarvan wel steeds een schriftelijke bevestiging van moeten bekomen en geven.

De lopende huurovereenkomst zal dan desgevallend worden aangepast of een nieuwe huurovereenkomst zal worden opgesteld.

De aanvraag tot verlenging dient ten minste 24 uur vóór het einde van de overeengekomen huurperiode te geschieden.

 

Bij gebreke aan vervulling van één van deze voorwaarden zal de huurovereenkomst automatisch verlengd worden aan dezelfde tarieven en voorwaarden zoals in de laatste overeenkomst werd overeengekomen en dit tot op het ogenblik dat de goederen terug wordt binnengeleverd.

 

4.9. Nochtans heeft de KHB het recht wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits hij dat doet per mail dan wel per aangetekend schrijven waarbij minstens één week opzegtermijn dient te wordt gegeven. De termijn van een week gaat in de dag nadat het aangetekend schrijven ter post is afgegeven.

 

Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd. Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt Wederpartij van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen.

 

KHB heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de rechter moeten te doen, waar het zich ook bevind. Wederpartij stelt KHB in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt KHB op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden, al dan niet met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, waar de goederen/materialen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden, om tot recuperatie, demontage of uitbreken ervan te kunnen overgaan. Alle kosten hiervan (zoals bv. Van demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz.) zijn volledig ten laste van de Wederpartij en op eerste verzoek en voorlegging van stavingstukken verschuldigd van rechtswege.

 

Voor iedere dag of gedeelte van een dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal Wederpartij een schadeloosstelling verschuldigd zijn die gelijk is aan 1,5 maal de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van KHB om aanvullende schadevergoedingen op te vorderen, mits bewijs hiervan wordt voorgelegd.

De aandacht van de Wederpartij wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

 

5. Risico

 

5.1 Alleen Wederpartij draagt gedurende de overeengekomen huurtijd, maar ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde goed/materiaal. Vervoer-, laad- en loskosten zijn ten zijnen laste.

 

5.2 Indien overeengekomen is dat KHB de goederen ter plaatse aflevert en/of installeert en/of monteert, eindigt de levertijd op het moment waarop de goederen ter plaatse ter aflevering worden aangeboden.

 

De kosten van aflevering, installatie en montage zijn voor rekening en risico van Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

5.3 Wederpartij dient er voor zorg te dragen, dat KHB of zijn toeleveranciers de plek waar de goederen dienen te worden (af)geleverd kunnen bereiken via een goed verharde, openbare weg.

 

6. Gebreken en protest

 

6.1 KHB levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld met smeerolie en brandstof. Bij het afhalen dient de Wederpartij dit desgewenst te controleren. De afhaling of in ontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 

6.2 In het geval van gebreken of beschadigingen, dient de Wederpartij, bij verzending of wanneer de in ontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en KHB geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen,  eventueel protest in te brengen per aangetekend en gedetailleerd schrijven, die op straffe van verval dient verzonden te worden uiteindelijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. Wederpartij heeft in dat geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na aflevering.

 

In geval van verzuim van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel wordt Wederpartij geacht het geleverde in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen en vervalt ieder recht van Wederpartij op beroep op non-conformiteit van het geleverde.

 

6.3 Wederpartij is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij in ontvangstname, d.w.z. goed onderhouden, geheel gevuld met smeerolie en brandstof. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz…., in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover KHB. Wederpartij zal dienaangaande alle nodige verzekeringen afsluiten.

 

6.4 Teruggave door KHB betekend anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. KHB beschikt over een termijn van 48 uren na terugname, zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan Wederpartij zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin Wederpartij uitgenodigd wordt, binnen dezelfde tijd (48 uren) de schade in de magazijnen van KHB tegensprekelijk te komen vaststellen.

 

Indien Wederpartij hierop, na verloop van termijn niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. KHB is dan gemachtigd tot onmiddellijk herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de Wederpartij aan te rekenen. Wederpartij is ook over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken.

 

6.5 Wederpartij zal KHB vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van directe en/of indirecte schade aangericht met of door gehuurde goederen en/of materialen.

 

Ingeval het materiaal in een lokaal geplaatst wordt dat hem niet toebehoort, moet Wederpartij per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst de eigenaar verwittigen nopens het eigendomsrecht van KHB op het materiaal, vooraleer de levering heeft plaatsgevonden. KHB behoudt zich het recht voor zelf de eigenaar van het lokaal in kennis te stellen.

 

7. Retournering

 

7.1 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de op schrift gestelde afmelding, dagelijks tussen 8:00 en 18:00 uur, door KHB ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.

 

7.2 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan KHB de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Wederpartij is achtergelaten, rust op Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat foto’s die alsdan genomen worden en binnen de 24 gemaild gelden als bewijs tot het tegendeel.

 

7.3 De zaken dienen gereinigd, geordend en vrij toegankelijk op de begane grond gereed te staan. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan is de Wederpartij van rechtswege een forfaitaire boete van € 150,-.

 

7.4 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van KHB gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van KHB is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging is vastgesteld, zonder dat de Wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door KHB en bewijs middels foto bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Wederpartij worden doorbelast.

 

7.5 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten (of eventueel het eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door KHB bindend.

 

8. Huurprijs en betalingsvoorwaarden

 

8.1 Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uren werktijd over een periode van 5 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De verhuring per maand wordt berekend op 160 werkuren per periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

8.2 Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden berekend in verhouding tot de normale prestatie- uren en de overeengekomen huur wordt in dezelfde mate verhoogd.

Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar, wanneer Wederpartij het toestel minder intensief zou gebruiken.

De prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, transport en eventueel laden en lossen

 

8.3 Wederpartij wordt geacht in te stemmen met de factuur en de factuurvoorwaarden (die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst voor zover deze daar niet uitdrukkelijk van afwijkt), indien zij eventuele klachten/bezwaren niet binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur gedetailleerd en schriftelijk middels aangetekend schrijven aan KHB meldt.

 

De facturen van KHB zijn contant betaalbaar op haar datum of op de vervaldag aangeduid op de facturen.

 

De facturen worden door Wederpartij voldaan binnen acht (8) dagen na factuurdatum, in euro’s en zonder enige inhouding of korting.

 

8.4 Zo de factuur niet betaald wordt binnen de 8 dagen wanneer ze contant betaalbaar is, of ten laatste op de aangeduide vervaldag, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijk aanmaning noch dagvaarding vermeerderd met een rente van 10% op jaarbasis vanaf factuurdatum en met een schadevergoeding gelijk aan 10 % van het oorspronkelijk factuurbedrag met een minimum schadevergoeding van € 125,00.

Per aanmaning & rekening uittreksel wordt tevens een forfaitaire kost van € 15,00 € aangerekend.

 

8.5. Eventuele betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

 

Tevens heeft KHB , indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:

a. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;

b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat KHB tot enige schadevergoeding is gehouden;

c. vergoeding van de door KHB geleden schade

 

9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 

9.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van KHB , ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.

 

9.2 De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van KHB, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

 

9.3 De Wederpartij zal KHB onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij KHB hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan KHB op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

 

9.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van KHB .

 

9.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van KHB terstond genoegzame en in de door KHB gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is KHB gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

 

9.6 Indien de Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende Schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven wordt de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege ontbonden.

 

9.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Wederpartij verlenging van de Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.

 

9.8 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan KHB  de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van KHB  op schadevergoeding.

 

9.9 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.

 

Bij het einde van de Overeenkomst heeft KHB echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan

 

 

10. Bindende richtlijnen voor het gebruik/ verplichtingen van Wederpartij

 

10.1 Onder herinnering van hetgeen onder “risico” is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt Wederpartij gewezen op de volgende verplichtingen die hij dient na te leven met inachtneming van aard en type van het gehuurde toestel:

 

-          Wederpartij is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaats vindt.

-          Hij dient dagelijks het oliepeil van de motoren, aandrijving, hydraulica en het eventuele waterpeil te controleren en zonnodig bij te vullen.

-          Hij dient KHB toe te laten tot het uitvoeren van het periodieke onderhoud van zodra de machine het vermelde urental bereikt heeft, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich brengt.

-          Hij dient degelijke en zuivere brandstoffen te gebruiken.

-          Hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, enz..

-          Hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan van de huur tot teruggave. Hij staat alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of gebruik ervan meebrengen zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- en beveilingsmaatregelen, verzekeringen, enz.. Hij zal KHB vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard.

-          Wederpartij is verplicht alle wettelijke en reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben zonder enige tussenkomst van KHB.

 

11. Verplichtingen van de Wederpartij

 

11.1.    De Wederpartij/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schadeafkoopregeling.

 

11.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

 

11.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan KHB wordt geretourneerd/ afgemeldwordt, na constatering hiervan door KHB, aan de Wederpartij ULTIEM aangemaand en de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim.

Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan KHB verschuldigd.

 

11.4 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan KHB te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn.  Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening

gebracht.

 

11.5 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.

 

11.6 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.

 

11.7 De Wederpartij verplicht zich ertoe KHB te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en KHB hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming

van KHB , op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen.

 

11.8 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van KHB en zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij. Het door Wederpartij zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door KHB aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan KHB verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door KHB plaatsvindt.

 

11.9 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij B. Wederpartij B vrijwaart KHB en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.

 

11.10 Personeel van KHB dat (de)monteert of keurt kan nimmer door de Wederpartij worden verplicht om diens aanwijzingen op te volgen, noch om de (de)montage of keuring onder diens toezicht te verrichten

 

11.11 Het is de Wederpartij verboden, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KHB, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

 

11.12 De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing is verboden, tenzij met schriftelijke toelating van KHB.

 

12. Schade & verlies

 

12.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan KHB te worden gemeld.

 

12.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan KHB te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan KHB te

overleggen.

 

12.3 In afwijking van bovengestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der supra omschreven wijzen.

 

12.4 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan KHB te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de brand-/diefstalregeling geen dekking biedt.

 

12.5 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan KHB te vergoeden tegen de Dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt

voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door KHB geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).

 

12.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door KHB reeds de dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de Wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door KHB in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

 

12.7 De door of namens KHB gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten

van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door KHB aangewezen (door de Rechtbank) erkend expertisebureau, indien dit door KHB wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door KHB.

 

12.8 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

 

12.9 KHB verklaart dat er ten behoeve van WAM- plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de Wederpartij, die KHB dient te vrijwaren, komt evenwel:

 • schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
 • het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
 • schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade.
 • boetes, bekeuringen en/of kosten voor KHB, die voortvloeien uit het door de Wederpartij (of diens personeel/ hulppersonen / andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel;
 • schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

 

13. Aansprakelijkheid KHB

 

13.1 De aansprakelijkheid van KHB is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van KHB. Tevens is de aansprakelijkheid van KHB beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van

een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

13.2 De aansprakelijkheid van KHB kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

 

13.3 Wederpartij zal KHB vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.

 

13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 

14. Herstelwerkzaamheden

 

14.1 Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden dient Wederpartij daarvan onmiddellijk en schriftelijk kennis te geven aan KHB.

 

KHB voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door andere uitvoeren, zonder kosten voor Wederpartij. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden is inde huurperiode inbegrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken.

 

Wederpartij heeft echter geen enkel recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst.

 

14.2 Wederpartij mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan KHB mede te delen. De kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, onachtzaamheid, overmacht, ondeugdelijke en/of niet-vakkundige herstelwerkzaamheden door Wederpartij of door Wederpartij ingeschakelde hulppersonen, kunnen door KHB afzonderlijk en extra aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

14.3 Herstelwerkzaamheden aan een gehuurd goed/materiaal tijdens de overeengekomen huurperiode geven geen aanleiding om de overeengekomen huurprijs te reduceren.

 

14.4 De kosten van andere herstelwerkzaamheden dan deze ten gevolge van normale slijtage alsmede de noodzakelijk (ver)sleep-, vervoers- en transportkosten komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Het personeel van KHB zal in eerste orde beoordelen en beslissen welke de aard zijn van de herstelwerkzaamheden. De Wederpartij heeft 48 u de mogelijkheden om hier gemotiveerd op te reageren. Bij gebreke daaraan wordt men geacht met deze inschatting in te stemmen.

 

15. Vaststelling gebreken

 

15.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

 

15.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering, in schrift aan KHB gemeld te worden.

 

15.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan KHB ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.

 

15.4 In geval van schade, dient de Wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan KHB te melden op dezelfde wijze als in 15.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan KHB de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/ tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door KHB.

 

15.5 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens KHB , betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel .1, vervalt indien:

a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2,3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan KHB ter kennis zijn gebracht;

b. de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan KHB verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt

of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;

d. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van KHB aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;

e. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet.

f. aan KHB geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.

 

16. Sancties

 

16.1 KHB heeft indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:

 

a. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;

 

b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat KHB tot enige schadevergoeding is gehouden;

 

c. vergoeding van de door KHB geleden schade.

 

16.2 KHB heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KHB tot enige schadevergoeding gehouden is. Het vorige geldt onverminderd eventuele schadevergoedingen die dienen betaald te worden aan KHB.

 

16.3 Hetgeen in lid van dit artikel is bepaald, ontslaat Wederpartij niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen periode, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur.

 

16.4 Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een andere ernstige tekortkoming van Wederpartij, zoals verkeerdelijk gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden, enz., is Wederpartij tenminste verplicht onverminderd het recht van KHB op vergoeding van bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 1 week.

 

16.5 In geval van toestand van kennelijk onvermogen, faillissement, vereffening of bewindvoering van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden, tenzij KHB de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is KHB , zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de KHB verder toekomende rechten.

 

16.6 In elk van de hoger in dit artikel genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van KHB op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft KHB het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door KHB geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

 

17. Schade en slijtage door gebruik van de goederen

 

17.1 De normale sleet onder normale omstandigheden is ten laste van KHB.

 

17.2 Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de Wederpartij die de juiste brandstof zal gebruiken naargelang de technische vereisten opgelegd door de fabrikant van het voertuig.

 

Wederpartij en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen regelmatig het water- en oliepeil nazien en dit minstens op minimumpeil houden.

 

In geval van nalatigheid hierop is de schade volledig voor rekening van de Wederpartij.

 

17.3 Bandenbreuk en defecten door verkeerde behandeling zijn altijd ten laste van Wederpartij.

 

18. GDPR

 

18.1 KHB hanteert hoge normen en standaarden en streeft naar optimale kwaliteitsvolle en reglementaire dienstverlening naar haar Wederpartij(en).

 

Zo ook in de conformering met de GDPR wetgeving waarover KHB pro-actief en grondig in dialoog gaat met haar Wederpartij(en) voor een duidelijke bewustwording en taakverdeling.

 

Wederpartij engageert spontaan en stipt gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op eerste verzoek van KHB, alle nuttige en noodzakelijke informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde KHB.

 

18.2 Wederpartij geeft de uitdrukkelijke - en gedurende de gehele duur onherroepelijke - toestemming aan KHB om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens  die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken  voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van KHB hierna omschreven:

 

Taak van KHB en het voorwerp van de dienstverlening:

-           Verhuur van machines en werktuigen

-           Verhuur van elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal

-           Verhuur van machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw

 

18.3 KHB behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, het uitvoeren  van de overeenkomst met Wederpartij of om op verzoek van Wederpartij– voor de sluiting van de overeenkomst- maatregelen te nemen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

18.4 Wederpartij heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan KHB te richten. 

 

Voor meer informatie hierover verwijst KHB naar de Privacy Policy beschikbaar op haar website: www.khb.be

 

18.5 Indien Wederpartij eveneens persoonsgegevens verwerkt, is Wederpartij in het algemeen zelf en exclusief verantwoordelijk voor de wettigheid van de door hem/haar uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst met KHB.

 

Maar concreet verklaart en waarborgt Wederpartij o.a. dat wanneer hij aan KHB persoonsgegevens bezorgt voor verwerking:

 

 • Wederpartij de relevante betrokken afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheid dat KHB (of een categorie waartoe deze laatste behoort) persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van Wederpartij en in overeenstemming met de instructies van Wederpartij;

 

 • Wederpartij bij het verzamelen en verschaffen van dergelijke persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft nageleefd.

 

Wederpartij zal alle redelijke maatregelen treffen om de persoonsgegevens up to date te houden teneinde te verzekeren dat de gegevens niet onvolledig of foutief zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze verzameld worden.

 

Met betrekking tot componenten die Wederpartij voorziet of controleert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, werkstations van waaruit men verbinding maakt met de diensten van KHB, gebruikte mechanismen voor gegevensoverdracht en aan personeel van Wederpartij verstrekte bevoegdheden, zal Wederpartij de vereiste technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming implementeren en handhaven en streven naar best practice.

 

Bij een verwerking van persoonsgegevens door Wederpartij, is in elk geval de maximale totale aansprakelijkheid van KHB voor directe schade beperkt tot de jaarlijkse waarde van de overeenkomst met Wederpartij.

 

19. Toepasselijk recht en geschillen

 

19.1 Deze algemene huurvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch Recht.

 

19.2 In geval van betwisting omtrent één of meer bepalingen van de huurovereenkomst, zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd zijn, te weten :

 

 • Het Vredegerecht van Diest.
 • De Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven
 • De Rechtbank van Koophandel te Leuven