Uw Privacy

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Organisatie: KEMPENS HEFTRUCK BEDRIJF (KHB), gevestigd te 3290 DIEST, Industrieterrein 1 2/4, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:, tel: 013350909, Industrieterrein 2 025 te 3290 Diest, personeel@khb.be , www.khb.be.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerkt, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites en diensten/producten en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en klant. Wij vragen U deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze websites en diensten/producten, aangeboden door onszelf of door onze commerciële partners Facebook, Google en Mailchimp, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de websites en voor de aanbieding van bepaalde diensten/producten, namelijk bij de aankoop van een bepaald product, bij het invullen van een contactformulier, bij het sluiten van een contract, de inschrijving op een nieuwsbrief of registratie bij ons op een beurs. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het klantenbeheer, directe marketing, beantwoorden vragen contactformulier, uitvoeren contractuele en wettelijke verplichtingen en laten ons toe gevolg te geven aan uw vragen en om verbeteringen aan te brengen aan onze website en aan onze diensten/producten. Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien -via elektronische weg, via de post informatiebrochures en andere- commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen. Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen dan kan U zich uitschrijven via deze mail: marketing@khb.be

4. Welke gegevens worden verwerkt?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebeurlijk verwerken:

 • Identiteitsinformatie (Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens,..)
 • Contactinformatie (Telefoonnummer, e-mailadres,..)
 • Foto’s (bijvoorbeeld foto’s gemaakt op onze bedrijfsevenementen, ..)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt ( bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch)
 • Locatiegegevens (bijvoorbeeld IP-adres,..)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Financiële gegevens (Bankrekeningnummer,..)

5. Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgronden: uw uitdrukkelijke toestemming, wettelijke verplichtingen, noodzakelijkheid voor het sluiten en het uitvoeren van een overeenkomst waarbij U contractspartij bent, om op Uw verzoek maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, het instellen van een rechtsvordering of de noodzaak voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van onszelf of van een derde. Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

6. Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze commerciële partners. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie. Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.

7. Bewaartermijn gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen niet langer dan strikt noodzakelijk. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties en facturatie.

8. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw gegevens worden verwerkt door Maurits Foets, tel: 013350909,  Industrieterrein 2 025 te 3290 Diest, personeel@khb.be, www.khb.be. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: personeel@khb.be. De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker.

9. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde. Wij verbinden ons ertoe om binnen een termijn van één maand een gemotiveerd antwoord op uw verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom wij al dan niet ingaan op Uw verzoek(en). Wij behouden ons desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

U kunt uw rechten uitoefenen:

 • Ofwel door een brief of e-mail te versturen, vergezeld met een kopie van uw identiteitskaart, aan: personeel@khb.be
 • Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen.

U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt. Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mail adressen die u wenst te deactiveren.

10. Cookies

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

11. Informatie en/of klachten

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot onze Data Protection Officer/verwerkingsverantwoordelijke , op volgend e-mailadres: personeel@khb.be – de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website gegevensberschermingsautoriteit.

12. Technische en organisatorische maatregelen

Aangezien wij gebeurlijk persoonlijke en zakelijke vertrouwelijke informatie in de verschillende bedrijfsprocessen gebruiken, garanderen wij te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van deze informatie. Wij hanteren daarbij een hoog beveiligingsniveau voor de verwerking en de gegevens die worden verwerkt en opgeslagen en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen. Onze beveiliging is gebaseerd op internationaal aanvaarde standaarden zoals ISO/IEC 27001.

Belangrijkste principes die wij toepassen zijn de volgende:

 1. Definitie van de rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging om te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
 2. Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Deze documentatie wordt regelmatig herzien.
 3. Wij hanteren een risico gebaseerde benadering om de noodzakelijke technische en andere beveiligingscontroles te identificeren. Dit garandeert dat de juiste prioriteiten worden bepaald en dat alleen efficiënte en effectieve beveiligingscontroles worden geselecteerd en geïmplementeerd.
 4. Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat onze medewerkers zich bewust zijn van het belang van informatiebeveiliging en gegevensbescherming en organiseren opleidingen en oefeningen voor onze medewerkers.
 5. Wij hebben identiteits- en toegangscontroles ingevoerd om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
 6. Wij hebben eveneens fysieke controles ingevoerd om brand- en diefstalpreventie en toegangscontrole voor onze gebouwen te garanderen.
 7. Er werden cyberbeschermingscontroles geïnstalleerd. Kwetsbaarheden en bedreigingen worden permanent gemonitord.

Configureren & Contact

Adviesgesprek aanvragen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang de beste aanbiedingen, nieuws over nieuwe leveringen en persoonlijk advies.